Fiske i Aurland

Det er 150 fiskevatn på over 20 dekar i allmenningen, og mange kilometer med elvestrekning. Fiske er aktuelt frå tidleg i juni, då vatna langs fv. 50 vert isfrie. Dei høgstliggjande vatna vert ofte isfrie først i slutten av juli. Det er ikkje fastsett noko fredingstid om hausten. Isfiske kan vera aktuelt i nokre vatn. Aure er einaste fiskeart  –  i mange vatn utsett fisk frå fiskeanlegget i Aurland (Aurland Setjefisk SA). Vanleg storleik på fisken er 0,3 – 0,8 kg, men det vert og teke fisk på over kiloen. Innanbygdsbuande kan få kjøpt sesongkort for garnfiske. I nokre vatn er det tilbod om garnfiske for utanbygdsbuande.

Fiskekortet

Fiskekortet for statsallmenning (sone 1 på felleskortet) gjev høve til stong- og oterfiske i alle vatn i allmenningen.  Det er oppretta felles fiskekort med 6 private soner, som dekkjer det meste av kommunen. Det vert selt eit kort som dekkjer alle sonene («Aurlandskortet») i tillegg til rimelegare kort innan kvar sone. 

Sjå kart over alle sonene her. Kartet kan du og få i trykt versjon på utsalsstadene for fiskekort.

 

Prisar

Fangsstatistikk

Fjellstyret oppmodar alle som fiskar om å levera fangstoppgåve. Desse rapportane dannar grunnlag for årleg fangststatistikk. Sjå:

Salsstader for fiskekort

VIA NETT: 

inatur.no

 

VIA SMS: 

Sjå oppslag om dette på rasteplassar ved fv. 50 og andre innfartsvegar til kommunen. 

 

VIA LOKAL FORHANDLAR:

Ver merksam på at det ved kjøp av kort via mobil eller nett kjem til ei avgift for administrasjon av ordninga, slik at kortet vert litt dyrare!